Loading...

อาจารย์

Arjarn Tanit Bhibhatbhan (อาจารย์ ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

btanit@engr.tu.ac.th
Phone: +66-(0)-2564-3001-9 ext. 3136 Fax: +66-(0)-2564-3001-9 ext. 3040

Education :
B.Sc. in Chemical Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
M.Eng. in Chemical Engineering, Washington University, St. Louis, USA
Thermodynamics, Absorption Engineering

Assoc.Prof.Patcharaporn Wutticharoenmongkol (รองศาสตราจารย์.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์

tpatchar@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3265 Fax: +66-0 2564 3024

Education :
- Ph.D. in Polymer Science The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, THAILAND
- B.Sc. in Chemistry, First Class Honors Prince of Songkla University Songkla, THAILAND

รายวิชาที่สอน :
- AE201: Physical Chemistry
- AE202: Organic Chemistry
- AE284: Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
- AE285: Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II

รางวัล ::
1999-2007 Scholarship from “the Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST)”, by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).
 Electrospinning and Applications  Polymer & Material Sciences  Nanotechnology

Assoc.Prof.Malee Santikunaporn (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

smalee@engr.tu.ac.th
Phone: +66-0 2564 3001-9 ext. 3136 Fax: +66-0 2564 3024

Education :
- Ph.D., Chemical Engineering, 2006
- M.S., Petrochemical Technology, 1998
- B.S., Chemical Engineering, 1996

รายวิชาที่สอน :
- AE317: Catalysis Engineering
- AE323: Chemical Engineering Safety
- AE357: Petroleum Technology
- AE359: Petrochemical Industry
- AE631: Advance Chemical Kinetics and Reactor Design
- AE634: Catalysis Sciences
- AE833: Industrial Catalysis
- EM610: Industrial Energy management

รางวัล :
- Advisor: The best poster presentation for graduate student, Academic week, Faculty of Engineering, TU 2012.
- Advisor: The best poster presentation for graduate student, Academic week, Faculty of Engineering, TU 2013.

งานวิจัยที่สนใจ : Catalytic reaction/Renewable energy/Energy management

Assoc.Prof.Satok Chaikunchuensakun (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล)

ผู้อานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

csatok@engr.tu.ac.th
Phone: +66-0 2564 3001-9 ext. 3122 Fax: +66-0 2564 3024

B.Eng., Chemical Engineering, Chulalongkorn University, 1992

M.Eng., Chemical Engineering, Stevens Institute of Technology, 1994

Ph.D., Chemical Engineering, Polytechnic University, 2000

Fuel, Energy and Combustion , Mathematical Modelling and Simulation

Prof.Dr.Nurak Grisdanurak (ศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์)

gnurak@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3134 Fax: +66-0 2564 3024

Undergraduate: B.Eng. Chemical Engineering (Honor) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand (Year 1989)

B.Sc. Public Health (Industrial Hygiene) Sukhothai Thammathirat Open University (Year 2013)

Graduate: Ph.D. in Chemical Engineering, Colorado School of Mines, USA (Year 1996)

Post-Doctoral: New Jersey Institute of Technology (USA) April-July 1996
Tokyo Institute of Technology (JP) October 2000 - September 2001
Gifu University (JP) October 2004 – February 2005
Curtin University (AUS) July – October 2012

Scopus Database: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23008001400

Environmental Catalysis, Adsorption, Waste Utilizations to Mesoporous Molecular Sieves

Website: https://ceecaengrtu.wordpress.com

Assoc.Prof.Panu Danwanichakul (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล)

dpanu@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3123 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา:
(2537) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2541) M.Eng. (Chemical Engineering) University of Delaware, DE, U.S.A.
(2546) Ph.D. (Chemical and Biomolecular Engineering) University of Pennsylvania, PA, U.S.A.

รายวิชาที่สอน :
Chemical Engineering Thermodynamics II / Introductory Nanotechnology/
Advanced Thermodynamics/ Intermediate Transport Phenomena

รางวัล :
2014 รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ในการประกวดโครงงานนวัตกรรม STITA ครั้งที่ 7 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท SCG Chemicals และ DOW Chemical
2010 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2009 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2008 Best Paper Award in IAENG Transactions on EngineeringTechnologies, Hong Kong
2006 รางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1996 ทุนศึกษาต่อปริญญาโท-เอก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยที่สนใจ :
เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติ
เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติในการศึกษาโครงสร้างของสารตลอดจนสมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์ของสาร การจำลองระบบระดับโมเลกุลด้วยวิธีมอนที คาร์โล การจำลองการตกทับของเส้นใยนาโนในการผลิตเมมเบรนรูพรุน การดูดซับแบบผันกลับไม่ได้
เทคโนโลยีการดูดซับ
การดูดซับของวัสดุเหลือใช้ทั้งในแบบกะและแบบไหลต่อเนื่อง การใช้ยางใช้แล้วและเถ้าไพไรไลซิสของยางใช้แล้วเป็นตัวดูดซับ การดูดซับโปรตีนบนเส้นใยนาโน ทฤษฎีการดูดซับแบบสมดุลและไม่สมดุล

นาโนเทคโนโลยี
การผลิตเส้นใยนาโนด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยนาโน และการใช้ประโยชน์จากเส้นใยนาโนในด้านต่างๆ ได้แก่ การปลดปล่อยสารเคมี การตรวจวัดไอระเหย การกรองอนุภาคขนาดเล็กมากๆ การย่อยสารด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสง เป็นต้น การผลิตอนุภาคนาโนของเงินและทองแดง

เทคโนโลยียางธรรมชาติ
การใช้วัสดุเหลือใช้เป็นสารตัวเติมในยางคอมปาวด์ เช่น ยางใช้แล้ว เถ้าไพโรไลซิส และอื่นๆ การใช้สารทดแทนกรดซัลฟิวริกในการจับก้อนหางน้ำยาง การใช้ประโยชน์จากหางน้ำยาง เช่น การทำยางโปรตีนต่ำจากหางน้ำยางด้วยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ทั้งในระบบปั่นเหวี่ยงและการไหลต่อเนื่อง การแพร่ผ่านยาหรือสารเคมีผ่านฟิล์มยาง การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยใช้น้ำยาง และการสกัดสารที่เป็นประโยชน์ในน้ำเซรั่ม

เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติ /เทคโนโลยีการดูดซับ/นาโนเทคโนโลยี/เทคโนโลยียางธรรมชาติ

Website: https://sites.google.com/a/engr.tu.ac.th/panu-danwanichakul/

Assoc.Prof.Wanwisa Skolpap (รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ)

swanwisa@engr.tu.ac.th
Phone +662-564-3001~9 Ext. 3121, 3040 Fax: +662-564-3024

B.Eng. (Khon Kaen University, Thailand) 1993
M. Sc. (Colorado State University, U.S.A.) 1995
Ph.D. (University of Waterloo, Canada) 2003

Teaching courses: Chemical Process Design
Statistics and Economics for Environmental Management
Biochemical Engineering
Process Dynamics and Control
Chemical Kinetics and Reactor Design

Biochemical Engineering, Food Engineering, Process Optimization and Economic Evaluation, Waste Utilization, and Bio-Nanotechnology

Prof.Dr.Cattaleeya Pattamaprom (ศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม)

cattalee@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3125 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D. University of Michigan-College of Engineering,Ann Arbor, MI Chemical Engineering
M.S. University of Michigan-College of Engineering,Ann Arbor, MI Chemical Engineering
B.S. Chulalongkorn University-College of Engineering,Bangkok, Thailand Chemical Engineering

Polymers, Natural rubber, Nanocomposites, Electrospinning of nanofiber, Rheology, Constitutive theory of polymer melts

Website: https://sites.google.com/engr.tu.ac.th/research- center-on-biopolymers/Home

Assoc.Prof.Woranee Mungkalasiri (รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ)

pworanee@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3204 Fax: +66-0 2564 3024

Doctor of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Major: Chemical Engineering
Bachelor of Engineering (1st Class Honors), Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Major: Chemical Engineering

รายวิชาที่สอน :
Process Dynamic and Control, MATLAB for Chemical Engineering, Flowsheeting

Process simulation (Power generation, Fuel cell, Hydrogen from biomass) / Process control (Crystallization)/ Environmental, energy and cost analysis (Cement industry)

Assoc.Prof.Phairat Usubharatana (รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์)

uphairat@engr.tu.ac.th
Phone: 02-5643001-9 ext 3225 Fax: +66-(0)-2564-3024

Ph.D. Environmental System Engineering University of Regina,Canada
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Environmental Engineering and Waste Management/Fuel, Energy and Combustion

Assoc.Prof.Harnpon Phungrassami (รองศาสตราจารย์ ดร. หาญพล พึ่งรัศมี)

pharnpon@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3230 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D (Environmental Engineering), Ajou University, 2007.
M. Management, University of Southern Queensland, 2007.
Grad. Dip. (Occupational Health), University of Southern Queensland, 2005.
Grad. Cert. (Environmental Management), University of Southern Queensland, 2002.
M. Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, 2001.
B. Eng (Chemical Engineering), Thammasat University, 1997

AWARDS/SCHOLARSHIPS:

• 2004-2007 Korea Science and Engineering Foundation for researching at Ajou University
• 2004-2007 Royal Thai Government Scholarship for pursuing Ph.D at Ajou University
• 2000-2001 General Chavalit Yongchaiyodh Scholarship for pursuing master degree at AIT
• 1997 The Bhumibol Scholarship
• 1996 Siam Cement Scholarship

• Eco-design/Design for Environment/Green Building • Life Cycle Assessment/Carbon Footprint • Clean Technology/Pollution Prevention • Alternative and Renewable Energy • Waste to Energy/Waste Treatment

Assoc.Prof.Phanida Saikhwan (รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ)

psaikhwan@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3237 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
University of Cambridge, Cambridge, UK
PhD in Chemical Engineering
Thesis: Cleaning behaviour of some polymeric and proteinaceous fouling layers
September 2008

University of Cambridge, Cambridge, UK
2nd Class 1st Division , BA (Hons)/MEng (Hons) in Chemical Engineering
Thesis: Effect of irregularities in packing on protein extraction of packed bed
June 2004


รายวิชาที่สอน : AE 334 Mass Transfer
รางวัล :
2014 Researcher-Link Travel grant, British council
2011-2013 New Researchers grant, Thailand Research Fund
2010 New Researchers grant, Thammasat University
2009 Research Fund, Thammasat University

fouling and cleaning, simulation using CFD, food product design and processing

Asst.Prof.Pongtorn Dhupatemiya (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์)

pongtorn@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3128 Fax: +66-0 2564 3024

B.Eng. Hydrocarbon Chemistry Engineering (Kyoto University) 1990
M.Eng. Hydrocarbon Chemistry Engineering (Kyoto University) 1992
D.Eng. Materials Process Engineering (Kyushu University), Japan, 2000

Catalysis and Bioengineering

Asst.Prof.Tippabust Eksangsri (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี)

etippabu@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3124 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
D.Eng. (Chemical Engineering)
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
M.S. (Chemical Engineering)
New Jersey Institute of Technology, Newark, USA
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่สอน :
Material and energy balance, Thermodynamics, Mass transfer, Industrial waste treatment, Solid and Hazardous wastes management

Membrane separation technology; wastewater treatment in shrimp farm; cleanliness control in HDD industry; recovery of valuable substances from natural products; solids and hazardous wastes treatment.

Asst.Prof.Prodpran Siritheerasas (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์)

sprod@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3130 Fax: +66-0 2564 3024

วท.ม. เคมีวิศวกรรม(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fuel, Energy and Combustion

Website: http://prodpran.che.engr.tu.ac.th/

Asst.Prof.Woraratana Pattaraprakorn (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร)

pworarat@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3131 Fax: +66-0 2564 3024

• วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• D.Eng. (Chemical Engineering) Tokyo Institute of Technology, Japan

- Biomass Utilization - Air Pollution Control - Heavy Metal & Organic Removal by Adsorption Technique

Arjarn Dr. Veronica Winoto (อาจารย์ ดร. เวโรนิก้า วิโนโต้)

wveronic@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3127 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D. Integrated Chemical Engineering (International Program), Mahidol University, 2019.
M.Eng. Chemical Engineering, Chulalongkorn University, 2015.
B.Eng. Chemical Engineering, Thammasat University, 2013

Fields of Specialization : Nanocatalysts / Photocatalysis / Nanofibers Electrospinning / Subcritical Fluids

Arjarn Dr.Tunyaboon Laemthong (อาจารย์ ดร.ธรรยบูรณ์ แหลมทอง)

ltunyabo@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext.3133 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D. (Chemical Engineering), North Carolina State University, USA
M.S. (Chemical Engineering), Missouri University of Science and Technology, USA
B.Eng (Chemical Engineering), Kasetsart University, Thailand

Biotechnology, Microbiology, Bioprocess engineering, Thermophilic microorganisms

Arjarn Dr.Jidsucha Darayen (อาจารย์ ดร.จิตสุชา ดาราเย็น)

djidsuch@engr.tu.ac.th
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext.3280 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D., Nanoscience and technology, Graduated School, Chulalongkorn University
M.Eng. and 2014 B.Eng., Metallurgical and Materials Engineering, Chulalongkorn University

Coating of Workpieces and Surface Analysis , Production of Catalysts for CO2 Conversion through Electrochemical Processes , Use of Alternative Materials to Promote Environmental Sustainability , Management of Carbon Dioxide and Greenhouse Gases