Loading...

เกี่ยวกับภาคฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันภาควิชาฯได้ผลิตวิศวกร ออกไปทำงาน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรวิศวกรรมเคมีของเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกเน้นในการวิจัยเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเน้นในการแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ หรือเน้นศึกษาวิชาโท เช่น เศรษฐศาสตร์ พานิชศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น อันเป็น ตัวอย่างของหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ในปี 2540

ภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต มุ่งเน้นในการทำวิจัย โดยนักศึกษา จะได้ทำงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายต่างๆ ตัวอย่างงาน วิจัยซึ่งคณาจารย์ในภาควิชาฯให้ความสนใจได้แก่ วิศวกรรมชีวภาพ โพลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ พลังงานและการเผาไหม้ ตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการแยกและสมดุลสถานะ การคำนวณแบบจำลองโดย คอมพิวเตอร์


ในปี 2540

ภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต มุ่งเน้นในการทำวิจัย โดยนักศึกษา จะได้ทำงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายต่างๆ ตัวอย่างงาน วิจัยซึ่งคณาจารย์ในภาควิชาฯให้ความสนใจได้แก่ วิศวกรรมชีวภาพ โพลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ พลังงานและการเผาไหม้ ตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการแยกและสมดุลสถานะ การคำนวณแบบจำลองโดย คอมพิวเตอร์


ในปี 2549

ภาควิชาฯ ได้เปิด หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วิศวกร ผู้ประกอบการ มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ในปี 2555

ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาที่จบปริญญาโทสาขาดังกล่าวได้ศึกษาต่อเพิ่มเติม ไปรับใช้ประเทศชาติ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่อไป


***ภาควิชาฯ ของเรานั้น ถือว่าเป็นภาควิชาขนาดเล็ก ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาปริญญาโทรู้จักและมีความใกล้ชิดกัน และเปิดโอกาสให้มีรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจนร่วมกันคิดและช่วยกันแก้ปัญหา ในปัจจุบันปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 207 คน ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 183 คน และจะมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งภาควิชาตระหนักดีว่าจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวไกลตลอดไป