Loading...

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
  5 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยในกิจกรรมวิชาการ Mini Conference
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอ และฝึกฝนการนำเสนอผลงานวิชาการ จัดโดย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22 ม.ค. 2567
  23 มกราคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นรากร แพ่งโยธา นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมเคมี และ รศ.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล
เนื่องจากได้รับรางวัล Best Paper Award Science and Innovation Session ในการนำเสนอผลงาน
  23 มกราคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 364,000 บาท จำนวน 10 ทุน o ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินภาคการศึกษาละ 55,000 บาท o ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6,000 บาท ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ psangtea@engr.tu.ac.th
  3 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.519 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สนใจ
  3 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป