Loading...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2567 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาฯ ระดับปริญญาตรี โท เอกเข้าร่วมกิจกรรม


  5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องก่อน: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยในกิจกรรมวิชาการ Mini Conference