Loading...

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยในกิจกรรมวิชาการ Mini Conference

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยในกิจกรรมวิชาการ Mini Conference เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอ และฝึกฝนการนำเสนอผลงานวิชาการ จัดโดย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ 22 ม.ค. 2567


  23 มกราคม 2567

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องก่อน: ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นรากร แพ่งโยธา นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมเคมี และ รศ.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล