Loading...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.519 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สนใจ


  3 พฤศจิกายน 2566

เรื่องถัดไป: เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565