Loading...

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์ โดยทำวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ หากสนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่อาจารย์โดยตรง ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามช่องทางติดต่อที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่างนี้

  • รายละเอียดทุน - ทุนผู้ช่วยวิจัยด้านพลาสติกย่อยสลายได้ ในส่วนการพัฒนาสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์ ของพลาสติกย่อยสลายได้จากธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษด้านต่างๆ  โดยทำวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชน
  • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ - ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 10,000 บาท (เริ่มจ่ายเมื่อสามารถเริ่มงานวิจัยได้เต็มเวลา เดือนที่ 2 สำหรับหลักสูตร non-coursework และเทอมที่ 2 สำหรับหลักสูตร coursework)
  • คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน จบวุฒิป. ตรี  สาขาวิศวกรรมเคมี (ถ้ามีความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ยิ่งดี)
  • การสมัครและการคัดเลือก  การสมัคร: ส่ง email แนะนำตัวเอง พร้อมแนบ (1) transcript (2) recommendation letter และ (3) ใบสมัคร  มาที่ cattalee@engr.tu.ac.th                                          การคัดเลือก: คัดเลือกจากการสัมภาษณ์

Contact Info: รศ.ดร. แคทลียา ปัทมพรหม  (cattalee@engr.tu.ac.th, line:cathy007)


  3 พฤศจิกายน 2566

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่องก่อน: ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565