Loading...

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รวบรวมงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานประชุมวิชาการต่าง ๆ  เข้าสู่หน้าเว็บ


  3 พฤศจิกายน 2566

เรื่องถัดไป: ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

เรื่องก่อน: ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม