Loading...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2561 จะมีบัณฑิตจากภาควิชาฯ ประมาณ 40 คน ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสายวิศวกรรมเคมี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่โลกของการทำงาน ภาควิชาฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันของศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ กับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชา และศิษย์เก่ามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลักษณะการทำงานของวิศวกรเคมีแก่นักศึกษารุ่นปัจจุบันทุกชั้นปี ทั้งโครงการปกติ TEP และ TEPE โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ บรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอร์ อะไร ? ”โดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ   ต่อด้วย บรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการทำงานในอนาคต” โดย อาจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ และ ศิษย์เก่า (คุณเปี่ยมฤทัย ฉัตรธนาเสนีย์ และ คุณวิรัญธรณ์ บุญเจริญ) และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขัดพื้นชั้น 1 (พื้นที่ทำกิจกรรมของคณะฯ) ขัดโต๊ะ และ ซ่อมบำรุงโต๊ะ

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 (Part 1 ภาษาอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอร์ อะไร ? และบรรยาย ภาษาอังกฤษกับการทำงานในอนาคต )

สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 (Part 2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ขัดพื้นขัดโต๊ะ และ ซ่อมบำรุงโต๊ะ)


  27 สิงหาคม 2561

เรื่องถัดไป: ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม