Loading...

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยในกิจกรรมวิชาการ Mini Conference

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอ และฝึกฝนการนำเสนอผลงานวิชาการ จัดโดย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22 ม.ค. 2567

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นรากร แพ่งโยธา นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมเคมี และ รศ.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล

เนื่องจากได้รับรางวัล Best Paper Award Science and Innovation Session ในการนำเสนอผลงาน

รายละเอียด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1

ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 364,000 บาท จำนวน 10 ทุน o ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินภาคการศึกษาละ 55,000 บาท o ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6,000 บาท ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ psangtea@engr.tu.ac.th

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.519 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สนใจ

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.518 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ ด่านวานิชกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร แผนการศึกษา แนะนำอาจารย์ และให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์ โดยทำวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ หากสนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่อาจารย์โดยตรง ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รวบรวมงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานประชุมวิชาการต่าง ๆ

รายละเอียด
ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม

ถุงพลาสติกชีวภาพ เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เรียนที่ TSE คุณจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ กับห้องแลปที่มี

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2567

รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 1 ก.ค.67

รายละเอียด
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2567

รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 1 ก.ค.67

รายละเอียด
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 4 ธ.ค.66 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียด
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 4 ธ.ค.66 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียด
ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2565

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา 1/2565 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 4 ก.ค.65

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เทอม 2/2565

สาขาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) และสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
วิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันภาควิชาฯได้ผลิตวิศวกร ออกไปทำงาน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรวิศวกรรมเคมีของเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกเน้นในการวิจัยเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเน้นในการแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ หรือเน้นศึกษาวิชาโท เช่น เศรษฐศาสตร์ พานิชศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น อันเป็น ตัวอย่างของหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ปริญญาตรี

รายละเอียด
บัณฑิตศึกษา

รายละเอียด